หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน สะพาน ในหมู่บ้าน/ตำบล

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนา ระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ

พัฒนาแหล่งน้ำ คู คลอง ทางระบายน้ำ พร้อมจัดให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและใช้ในการเกษตร
 
 
 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันโรคติดต่อ และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และ สถานที่สำหรับเล่นกีฬา

ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกัน รณรงค์ และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การให้ความรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล

ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุง ศาสนา ศาสนสถานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงาน การปฏิบัติงาน ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วประชาชนได้รับความพึงพอใจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การพัฒนาบุคลากร

ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และผลการดำเนินงาน ของ อบต.

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารต่างๆ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10