หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นายสรายุทธ แกล้วเกษตรกรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 


น.ส.ศศิวิมล หงษ์สามสิบเจ็ด
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายกฤษกร ยุ่นแก้ว
นิติกรชำนาญการ


น.ส.ชลธิชา ชอบคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.ชุตยารัตน์ อินชาวนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวถนอม นาคพรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


น.ส.ศิราลัย นวลอยู่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


น.ส.นพรัตน์ อ่วมสั้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางปุณยพัฒน์ ฐานโพธิ์
ครู คศ.1


จ.ส.ท.ปรัญชัย เชิงหอม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


น.ส.กาญจนา พริ้งนุช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ