หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชากรในตำบลหนองพระ ตั้งถิ่นฐานเกาะกลุ่มเรียงรายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายวังทอง - เขาทราย) ซึ่งหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนสาย วังทอง - เขาทราย) ได้แก่ หมู่ที่ 1,11,6,3,4,5,7, ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 
ประชาชน หมู่ที่ 1 - 12 นับถือศาสนาพุทธ
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง

วัดสะเดา  

วัดบัวทอง  

วัดเจริญผล  

วัดป่าศรีถาวร  

วัดหนองบัว  

วัดดงแตง  

วัดหนองแฝก  
โบสถ์ทางพุทธศาสนา จำนวน 3 แห่ง

วัดสะเดา หมู่ที่ 1

วัดบัวทอง หมู่ที่ 3

วัดหนองบัว หมู่ที่ 7
     
 
   
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านสะเดา

โรงเรียนบ้านหนองพระ

โรงเรียนบ้านเจริญผล (ขยายโอกาส)
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนหนองพระพิทยา (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง