หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง ปี 2563)


สำนักปลัด การรับรองเป็งองค์กรสวัสดิการชุมชน


สำนักปลัด การขอนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์


สำนักปลัด การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์


สำนักปลัด การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง


สำนักปลัด การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีขอจดทะเบียน เป็นบุคคลธรรมดา


สำนักปลัด การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) รายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


เรื่อง ปรกกาศใช้คู่มือสหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563)


การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน


เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน


การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์


เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับการขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์


การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์


เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับการขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์


การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง


เรื่อง ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับการขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัตทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 
  (1)     2      3      4   
 

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10