หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2562)  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข (ครั้งที่ 1/2562)
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพํมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 พร้อมประกาศให้ประชาชนทราบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 มีความถูกต้อง จึงได้อนุมัติแก้ไขต่อผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ข้อ 21 จึงประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2661-2564) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2562) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจทราบต่อไปดังนี้
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน (เปลี่ยนแปลง หน้า 51 ลำดับที่ 4)
          1.1 โครงการ
               (เดิม) ลำดับที่ 4 โครงการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
               (แก้ไขเป็น) ลำดับที่ 11 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล

          ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ่มกราคม พ.ศ. 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 11.21 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 56 ท่าน