หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.หนองพระ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ..... [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.หนองพระ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.หนองพระ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.หนองพระ เรื่องการใช้น้ำประปา [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน 2563 (ครั้งที่ 1) [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานครูผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี 63 (ครั้งที่ 1) [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2