หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
รายงานสรุปผลประเมินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต.หนองพระ [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.หนองพระ [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการฝึกอบรม การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามสายงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน 62 ครั้งที่ 2 [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน 62 ครั้งที่ 2 [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
7.คู่มือขั้นตอนการแจ้งซ่อมไฟฟ้ารายทางสาธารณะ [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
6.คู่มือขั้นตอนการแจ้งซ่อมประปา [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
5.คู่มือการชำระภาษี (กองคลัง อบต.หนองพระ) [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
4.คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.หนองพระ [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
3.คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
2.คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2      3