หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 

 
รวมระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับปฏิบัติงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  
 

1. พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
https://drive.google.com/file/d/1EKHug3IWpVziCH7J22JmK_v0qRupjuQm/view?usp=sharing

2. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
https://drive.google.com/file/d/1WCjLhkwMlMbQjNv9wCCFmCdx7wedSQPV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ReyzOcliP-sI7VCRLJM0xCS4eB9pLobg/view?usp=sharing

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554
https://drive.google.com/file/d/15eHvCXBpm4sN7GAThklbU5LuT4OfYKRK/view?usp=sharing

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
https://drive.google.com/file/d/1cyBANpjoemdPXg6uBGT_CtwnQ0zGbXj3/view?usp=sharing

5. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
https://drive.google.com/file/d/1YLu9-eHlluDorPYf_iC3mZTJDa4pfqzs/view?usp=sharing

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
https://drive.google.com/file/d/1iGlRO2_SKNhRhpSyBZy1tm8ixy9q5Iq9/view?usp=sharing

7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
https://drive.google.com/file/d/1mg2GundKypNohvAj8ayBEsNcC8Fki5io/view?usp=sharing

8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8)
    พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
https://drive.google.com/file/d/1hJ2GbEahEAoCuL5ulztauKzCwruc_QXL/view?usp=sharing

9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558
https://drive.google.com/file/d/1UQ71Me2JKOLQe1xJupsOAqaMkExy1pF1/view?usp=sharing

10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
https://drive.google.com/file/d/1sdrZpw0fKxPQKPgPUK55wW4BPBuO4U5J/view?usp=sharing

11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563
https://drive.google.com/file/d/1JT_IiqJb0TMYJA8eFZ1Nt-cwwWMXreIk/view?usp=sharing

12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
https://drive.google.com/file/d/1QBd3sO1IbIf_u6tjXhtiXtjunKmcubQr/view?usp=sharing

13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
https://drive.google.com/file/d/1e3oWDHuQWizP0T8eaog3uAc0uEn-uPmo/view?usp=sharing

14. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว1757 ลงวันที่ 26 พ.ค.2549  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
https://drive.google.com/file/d/1rN3UamwByd35lDqARcOKdcUCFvJp8ySQ/view?usp=sharing

15. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563
https://drive.google.com/file/d/1M3tS9YhYpsl6BAPoHmXQ80cDlUSJ7Zpm/view?usp=sharing

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 10.02 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10