หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1)  
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 1)  โดยมี นายเรืองสิทธิ์  พลช่วย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  เป็นประธานการประชุม   ในการประชุมดังกล่าว  นายหมง  จีนบางช้าง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  
ในการประชุมดังกล่าว มีระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้
1. เรื่องแจ้งสภาเพื่อทราบ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
2. เรื่องแจ้งสภาเพื่อทราบ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข    (ครั้งที่ 4/2563) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
3. เรื่องแจ้งสภาเพื่อทราบ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563)  
4. เรื่องแจ้งสภาเพื่อทราบ การรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5. เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
6. เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ...........  
7. เรื่องขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. เรื่องขออนุมัติต่อสภา แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 รายการ
9. เรื่องขออนุมัติต่อสภา  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 4 รายการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 14.22 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10