หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 7/2562)  
 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.  นายเรืองสิทธิ์  พลช่วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 7/2562)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  โดยมีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมครบองค์ประชุม ฝ่ายบริหารมี นายหมง  จีนบางช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เข้าร่วมประชุม และโดยมี นายสรายุทธ  แกล้วเกษตรกรณ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เป็นเลขานุการสภาฯ
โดยได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 6/2562)  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภา อบต.ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
  4.1 เรื่องแถลงรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้วโดยมี นายสมบูรณ์ ประกอบเพียร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ประธาน คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ต่อที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่
   5.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
   5.2 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือไม่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น    41,600,000 บาท พร้อมทั้งจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติที่สภาฯ เห็นชอบแล้วเสนอ    ให้นายอำเภอวังทองลงนามต่อไป ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 16.21 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10