หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ การจัดเวทีประชาคมตำบลหนองพระ  
 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ จะดำเนินการจัดเวทีประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชน
     จึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองพระ กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มพลังมวลชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นในตำบลหนองพระ สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตภบลหนองพระ เข้าร่วมเวทีประชาคมตำบลหนองพระเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ ในวันพุธที 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ โดยพร้อมเพียงกัน
     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน และเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลหนองพระ ตามวันและเวลาดังกล่าวนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 15.44 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 54 ท่าน