หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2561  
 

  ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระทำการใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระทำที่เป็นผลจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
การดำเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การมีระบบงานและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได้จาก กฎระเบียบ หรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกัน ระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนควร
ปรับปรุงกลไกการทำงานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานได้

ด้านการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
(1) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสาร  และจัดทำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
(2) จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ายาง
(3) จัดทำมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนสำหรับงานบริการ และประกาศให้ประชาชนทราบ
(4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ เช่น  การประชุมประชาคม  การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯลฯ
(5) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน  เช่น  เว็บไซต์เทศบาล  เฟสบุ๊คเทศบาลสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มไลน์ ฯลฯ

การประเมินผลและการตรวจสอบ
(1) มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็น คณะกรรมการชุด ต่างๆ เช่น คณะกรรมการตำบลท่ายาง  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯลฯ
(2) มีระบบตรวจสอบและควบคุมภายในของทุกหน่วยงานของเทศบาล
(3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนติดตามประเมินผลการดำเนิน กิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การบริหารกิจการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
(1) มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
(2) มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่คอร์รัปชัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 10.57 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 60 ท่าน