หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
 


นายมานะ อินไย
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ


นายสรายุทธ แกล้วเกษตรกรณ์
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
 
 


นายสมยศ คงดี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายประสิทธิ์ อ่อนสะเดา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นางสุเพ็ญศรี มากด่าน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นางศิริพร อ่ำกำเหนิด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นายสมบูรณ์ ประกอบเพียร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นางประไพร แหวกกลาง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายเนียง โพธิ์เงิน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นายบรรพต ศิริสัมพันธ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นางวราพร แก้วมี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6


นางสาวเมทินา สุภะคะ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6


นายมานะ อินไย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7