หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 167 ลว 11 ม.ค. 65 [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 96 
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ครัวเรือนประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ พล 0008/ว. 256 ลว 11 ม.ค. 65 [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 80 
ขอให้เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินการปิด หรือปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 166 ลว 11 ม.ค.65 [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 322 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ที่ พล 0023.2/ว 149 ลว 10 ม.ค. 65 [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 116 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสถจ.พิษณุโลกเข้าร่วมประชุม [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 102 
การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร (โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กตามกฎหมาย และแผนการศึกษาแห่งชาติ) ที่ พล 0023.3/ว 153 ลว 10 ม.ค.65 [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 115 
ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ที่ พล 0023.3/ว151 ลว 10 ม.ค.65 [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 97 
การรายงานการเกิด (พื้นที่ไฟไหม้) และการจัดทำแผนการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ พล 0023.3/ว 19 ลว 10 ม.ค.65 [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 137 
แจ้ง อ.วังทอง และ อ.เนินมะปราง แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 143 ลว 10 ม.ค. 65 [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ส.2565งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 2 กรรีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 152 ลว 10 ม.ค. 65 [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 192 
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมชี้แจงโครงการแผนปฏิบัติการด้านน้ำฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 18 ลง 10 ม.ค. 65 [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 90 
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ที่พล.0023.5/ว17 ลว.10 ม.ค.65 [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 88 
การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสภาพถนน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 130 ลว 10 ม.ค. 65 [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 89 
การปฎิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน บัญชี และพัสดุชอง อปท. ที่พล.0023.5/ว104 ลว.7 ม.ค.65 [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 168 
เกณฑ์การกูเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้เงินกู้กับสถานบันการเงิน พล.0023.5/ว103 ลว.7ม.ค.65 [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว109 ลว 7 ม.ค. 64 [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 91 
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ พล 0023.3/ว 100 ลว 7 ม.ค.65 [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 111 
ขอส่งการคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก ที่ พล 0023.3/ว 102 ลว 7 ม.ค. 65 [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 87 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 657
   

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10