หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่าก่อสร้่างลานกีฬา/สนามกีฬา งปม. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7198 ลว 26 พ.ย. 62 [ 26 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งปม. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7195 ลว 25 พ.ย. 62 [ 26 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 171 
 
แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบุญชีราคาประเมินทรัพย์สิน  [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 149 
 
แจ้งประชามันพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย  [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 110 
 
ประกาศรับสมัครช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 115 
 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ที่ พล 0023.3/ว7152 ลว 25 พ.ย. 62 [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 87 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7151 ลว 25 พ.ย. 62 [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 90 
 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7150 ลว 25 พ.ย. 62 [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
 
 [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
 
แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 19737 ลว 25 พ.ย. 62 [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
 
แจ้ง ทน.พล และ ทม.อรัญญิก การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณของ อปท. BBL ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 852 ลว 22 พ.ย. 62 [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7133 ลว 22 พ.ย. 62 [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 146 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน ด่วนสุด ที่ พล 0023.3/ว 7136 ลว 22 พ.ย. 62 [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 148 
 
การแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เพื่อตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งปม. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7137 ลว 22 พ.ย. 62 [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 87 
 
การสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่มีราษฎรไม่ถึง 25 คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ  [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม  [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 118 
 
แจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 846 ลว 21 พ.ย. 62 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 94 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 469
   

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10