หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกัรคุณภาพภายใต้สถานการณ์ covid 19 ที่ พล 0023.3/ว 34 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 61 
เว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอณุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอณุยาต ที่ พล 0023.3/ว 33 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 81 
สารอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนื่องในโอกาศวันครู 16 ม.ค. 65 ที่ พล 0023.3/ว 32 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 49 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 289 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
กำหนดการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการปิดหรือปรับปรุงถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 29 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 68 
โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุรภาพน้ำ เทศบาลนครพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/783 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอปท. ที่ พล 0023.3/ว264 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 63 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนธันวาคม ที่ พล 0023.5/ว 190 ลว 12 ม.ค.65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 126 
สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนช่วงอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 248 ลว 13 ม.ค. 65 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 127 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 26 ลว 13 ม.ค. 65 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 89 
สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 25 ลว 13 ม.ค. 65 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 120 
การประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.2/ว 210 ลว 12 ม.ค. 65 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 93 
เห็นชอบรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 67 แห่งที่ยังไม่มีบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ พล 0023.3/ว 202 ลว 12 ม.ค. 65 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 112 
แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 198 ลว 12 ม.ค. 65 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 123 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีของการพัสดุอปท. ที่พล.0023.5/ว108 ลว.7 ม.ค.65 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 215 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งและแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล ที่ พล 0023.4/ว 165 ลว. 11 ม.ค. 64 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 85 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๘ ที่ พล 0023.3/ว23 ลว 11 ม.ค. 65 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 67 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 24 ลว 11 ม.ค. 65 [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 94 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 657
   

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10