หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7305 ลว 29 พ.ย. 62 [ 29 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 98 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ด่่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7297 ลว 28 พ.ย. 62 [ 29 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี ที่ 0023.3/ว 7264 ลว. 27 พ.ย. 62 [ 28 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 70 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562 ที่ พล.0023.3/ว 7261 ลว. 27 พ.ย. 62 [ 28 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
 
การโอนเงินจัดสรร งปม. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า นส. ท่ี่ พล 0023.5/ว7255 ลว. 27 พ.ย.62 [ 28 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 82 
 
การโอนเงินจัดสรร งปม. 2533 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) นส. ที่ พล 0023.5/ว 7260 ลว. 27 พ.ย.62 [ 28 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 58 
 
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [ 28 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 120 
 
การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7254 ลว 21 พ.ย. 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 93 
 
แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท. เรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 28 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 90 
 
ให้ อปท. ส่งหลักฐานการรับมอบ-ส่งมอบ ภารกิจถ่ายโอนจากส่วนราชการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7257 ลว 27 พ.ย. 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 209 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7258 ลงวันที่ 27 พ.ย. 62 [ 27 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 135 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคนไทยหัวใจสีเขียว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 858 ลว. 27 พ.ย. 62 [ 27 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 91 
 
มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2562 ที่ พล 0023.3/ว 857 ลว 26 พ.ย. 62 [ 27 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 70 
 
ภาษีสรรพสามิต ที่ พชล 0023.5/ว850 ลว. 22 พ.ย.62 [ 27 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 188 
 
การโอนเงินรางวัลจราจร ที่ พล 0023.5/ว7149 ลว. 25 พ.ย.62 [ 27 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 104 
 
จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 7221 ลว 26 พ.ย. 62 [ 26 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 74 
 
แจ้งประชุมชี้แจงด้านการบริการจัดการขยะมูลฝอยประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Web Conference)ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 855 ลว.26 พ.ย. 62  [ 26 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 104 
 
ผลการออกสลากกาชาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 62  [ 26 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 189 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 469
   

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10