หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลงแร่ให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 370 ลว. 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 87 
แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ(e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 ที่ พล 0023.3/ว 4335 ลว 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 54 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2563 ที่ พล 0023.2/ว4336 ลว. 30 มิ.ย.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 240 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 371 ลว 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 53 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2563 ที่ พล 0023.2/ว4336 ลว. 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 259 
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ที่ พล 0023.3/ว4296 ลว. 29 มิ.ย.63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 208 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ พล 0023.2/ว4339 ลว 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 308 
เร่งรดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง โควิด 19 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 369 ลว 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 80 
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่ พล 0023.3/ว 4298 ลว 29 มิ.ย. 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 75 
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ที่ พล 0023.3/ว 4297 ลว 29 มิ.ย. 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 137 
การายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ที่ พล 0023.5/ว 359 ลว 24 มิถุนายน 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 79 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4295 ลว 29 มิ.ย. 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 71 
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงานงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4294 ลว 29 มิ.ย. 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 74 
กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว4293 ลว 29 มิ.ย. 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (เด็กรหัส G) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4292 29 มิ.ย. 63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 59 
ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4274 ลว 26 มิ.ย. 63 [ 26 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 256 
โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4275 ลว 26 มิ.ย. 63 [ 26 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 88 
แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.4/ว 4270 ลว. 25 มิ.ย. 63 [ 25 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 44 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 517
   

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10