หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพระ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3) ที่ พล 0023.6/ว 267 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 1742 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เเละการขับเคลื่อนตำบลเข้มเเข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พล 0023.1/ว 1746 ลว.24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
การตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 1740 ลว. 24มี.ค.66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1739 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
แจ้งอ.เนิมะปราง โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/3844 ลว 24 มี.ค.66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.6/ว 1731 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1734 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 1723 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว266 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
แจ้ง ทม.อรัญญิก ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ ที่ พล 0023.6/239 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภาคเหนือ ผ่านระบบ Facebook Live ที่ พล 0023.6/ว 265 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 263 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 80 
เร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 264 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. เดือน ก.พ.66 ที่ พล 0023.5/ว 1710 ลว.23 มี.ค. 66 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. เดือน ก.พ.66 ที่ พล 0023.5/ว 1708 ลว. 23 มี.ค.66 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว 1662 ลว 21 มี.ค. 66  [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว 1695 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 106 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 771
   

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10