องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก