ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      กลุ่มพลังมวลชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      การดำเนินงานของอบต.
      รายละเอียดแผนการดำเนินงานปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือสำหรับประชาชน : สำนักงานปลัด
      คู่มือสำหรับประชาชน : กองคลัง
      คู่มือสำหรับประชาชน : กองช่าง
      กองช่าง
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      ร้านอาหาร
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 

[ โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลหนองพระ ] 
      

โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลหนองพระ

วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555

ณ จังหวัดสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555

ณ จังหวัดสระแก้ว

 

 

นำโดย นายเสน่ห์  หลงแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-พค.-12at 11:58
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่ 3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
Tel./Fax. 086-4498144 , 086-4469045
Copyright 2014.nongpra.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.