ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      กลุ่มพลังมวลชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      การดำเนินงานของอบต.
      รายละเอียดแผนการดำเนินงานปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      กองช่าง
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      ร้านอาหาร
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 

[ โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลหนองพระ ] 
      

โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลหนองพระ

วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555

ณ จังหวัดสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555

ณ จังหวัดสระแก้ว

 

 

นำโดย นายเสน่ห์  หลงแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-พค.-12at 11:58
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่ 3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
Tel./Fax. 086-4498144 , 086-4469045
Copyright 2014.nongpra.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.