ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
7 สิงหาคม 2560 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
 

การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล

ความโปร่งใส (Transparency)
          หมายถึง การกระทำการใด ๆ ของภาครัฐทั้ง ในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้คาดเดาได้และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการ กระทำที่เป็นผลจากการ ตัดสินใจของผู้บริหาร การดำเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การมี ระบบงานและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได้จากกฎระเบียบหรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่  ถูกต้อง อย่างตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็น เครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบความ ถูกต้องและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจ  ซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกันระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน ดังนั้น  ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรปรับปรุงกลไกการทำงานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานได้

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์

(1) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการประชุมสภาท้องถิ่น
(2) มีการเปิดเผยข้อมูลแผนพัฒนา ท้องถิ่น
(3) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดหา รายได้และการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น
(4) มีการเปิดเผยข้อบัญญัติ
(5) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       การประเมินผลและการตรวจสอบ

(1) มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็น คณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในชุด ต่างๆ เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น
(2) มีการจัดตั้งระบบควบคุมภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนติดตามประเมินผลการ     ดำเนิน กิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การบริหารกิจการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

(1) มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้ง     ข่าวการทุจริต
(2) มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่ คอร์รัปชัน

สภาท้องถิ่น

(1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมสภาท้องถิ่น เช่น มีการจัดเตรียมสถานที่สาหรับประชาชนนั่งฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
(2) มีการเผยแพร่รายงานการประชุม สภาท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 16.14 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 30 ท่าน