ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพระ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 19 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256250,260-----------50,260
256132,77038,91979,18579,16957,64175,35951,03063,72536,21666,805104,462156,254841,535
2560----2168793673573,0601,1889,64448,40864,119
ยอดยกมาตั้งแต่ 27 ก.ย. 2560 ถึง 30 เม.ย. 2560   -955,914
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี